face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina
aktuelno

Aktuelno

Odluka o objavljivanju rezultata konkursa - Hotel Tamiš

Na osnovu objavljenog otvorenog, projektnog i jednostepenog Konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rešenja za eksterijer i enterijer Hotela „TAMIŠ“ u Pančevu, žiri u sastavu: Srđan Aleksa – predsednik žirija, Nemanja Mitrović, Jelena Marković, Slave Bojadžijevski i Nataša Mitrevski dana 31.08.2016. godine donosi sledeću

 

ODLUKU

o objavljivanju rezultata konkursa

 

I Konstatuje se da niti jedan dostavljeni rad nije zadovoljio konkursne kriterijume.

 

II Dostavljeni radovi vraćaju se učesnicima, pri čemu isti mogu da ih preuzmu na adresi Pančevo, ul. Kestenova br. 04 od 07 do 12h.

 

III Svim učesnicima konkursa biće dodeljeno po 100.000,00 dinara (slovima: stohiljada dinara) kao nagrada za uloženi trud i ispoljenu kreativnost.

 

IV Ova odluka će biti objavljena na internet stranici DOO „ALMEX“ Pančevo, kao i u dnevnom listu „POLITIKA“.

 

Obrazloženje

 

Otvoreni, javni, idejni i jednostepenog Konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rešenja za eksterijer i enterijer Hotela „TAMIŠ“ u Pančevu objavljen je na internet stranici DOO „ALMEX“ Pančevo (u daljem tekstu: Raspisivač) dana 09.07.2016. godine, kao i u dnevnom listu „POLITIKA“ (izdanje za Srbiju), sa rokom za predaju konkursnih radova do 15.08.2016 godine.

 

Žiri u sastavu Srđan Aleksa – predsednik žirija, Nemanja Mitrović – zamenik predsednika žirija, Jelena Marković – član žirija, kao predsavnici Raspisivača i Slave Bojadžijevski – dipl. ing. arh. i Nataša Mitrevski – dipl. ing. arh. kao stručni članovi na sastanku održanom dana 31.08.2016. godine u prostorijama Raspisivača, izvršio je uvid u dostavljene radove i konstatovao da niti jedan od dostavljenih radova ne ispunjava uslove iz tačke 10. Konkursa. Konkurs nije ostvario potencijal, a žiri je zaključio da nijedan rad nije u potpunosti odgovorio zadatku. Stoga je doneta odluka da se dodele obeštećenja od po 100.000,00 dinara autorima svih predatih radova.

 

Odlučeno je da se dostavljeni radovi vrate učesnicima konkursa, ali da se svakom učesniku isplati nagrada od 100.000,00 dinara, na ime uloženog truda i ispoljene kreativnosti.

 

Ova odluka će biti objavljena na isti način kao i sam Konkurs.

 

 

U Pančevu, dana 31.08.2016. godine

 

Za DOO „ALMEX“ Pančevo

 

 

Srđan Aleksa, predsednik žirija