face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina
aktuelno

Aktuelno

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG REŠENJA HOTELA TAMIŠ U PANČEVU

Kompanija Almex doo Pančevo raspisala je otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja hotela Tamiš u Pančevu.

Rok za konkurisanje je do 15.08. 2016.

Kompanija Almex doo Pančevo raspisala je otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja za eksterijer i enterijer Hotela Tamiš. Konkurs ima za cilj afirmaciju zone centra Pančeva kroz funkcionalno i vizuelno unapređenje prostora. Cilj je da se aktiviraju svi potencijali ovog prostora i poveća njegova atraktivnost. Od učesnika se očekuje da ponude originalna, funkcionalna i racionalna rešenja, estetski primerena.

Molimo zainteresovane da svoj portfolio, ponudu i prezentaciju idejnog rešenja pošalju na mail adresu Stari Tamiš a.d. Pančevo, ul. Kestenova br. 4; 26000 Pančevo, sa naznakom : KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG REŠENJA HOTELA TAMIŠ U PANČEVU

NAGRADE:

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se nagrade i to:

prva nagrada 400.000,00 RSD

druga nagrada 200.000,00 RSD

treća nagrada 100.000,00 RSD

Kompanija Almex nije u obavezi da dodeli nagradu, odnosno izabere idejno rešenje ukoliko ni jedan od ponuđenih projekata ne bude zadovoljavao kriterijume.

USLOVI UČEŠĆA:

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa stečenom visokom ili višom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, po želji, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna.

Konkursnu dokumentaciju učesnici konkursa mogu preuzeti na sajtu kompanije Almex Pančevo www.almex.rs

Predajom rada svaki učesnik/ponuđač prihvata propozicije ovog konkursa.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu

Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen konkursnom dokumentacijom - raspisom konkursa.

Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene konkursnom dokumentacijom - raspisom konkursa.

Obaveze Naručioca prema odluci žirija

Naručilac će prihvatiti svaku odluku Žirija

Pravne i finansijske posledice za vrstu i visinu nagrade i uslovi zaštite autorskih prava i prenosa imovinskih prava autora na Naručioca

Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava.

Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Raspisivaču ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen.

Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima.

Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.

Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Naručilac može konsultovati autore nagrađenih i otkupljenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom.

Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.

Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.

Jezik konkursa Srpski jezik.

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:

ALMEX DOO PANČEVO
JABUČKI PUT 82
26 000 PANČEVO,
PIB 100958453,
MB 08325316.

www.almex.rs

Osoba ili služba zadužena za kontakt i adresa elektronske pošte:

Jelena Marković – jelena.markovic@staritamis.rs

 

Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja hotela Tamiš u Pančevu. (PDF FAJL)

- Konkursna dokumentacija (ZIP FAJL)